Tematyka szkoleń w ramach WDN na rok szkolny 20011/12  1. Ewaluacja wewnętrzna skutecznym narzędziem podnoszenia jakości edukacji.
  2. Nowa Podstawa Programowa – zmiany w prawie oświatowym.
  3. Urozmaicanie metod pracy z uczniem –techniki plastyczne.
  4. Techniki komputerowe i Internet w pracy nauczyciela.
  5. Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa – postępowanie z nieletnimi ( w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy”).
  6. Szkolenia wynikające z bieżących potrzeb placówki wynikłych w trakcie roku szkolnego.

  Dnia 18 kwietnia 2012 roku odbyło się szkolenie z zakresu zmian w prawie oświatowym . Prowadzącym był p. Dominik Linowski z Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr. Zasadniczym tematem spotkania były nowe zadania szkoły i nauczyciela, w szczególności organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach, które to przepisy weszły w życie z dniem 01.09.2012 r. Prowadzący przedstawił zmiany, którym uległy zasady wydawania opinii i orzeczeń- zostały one szczegółowo omówione i przedstawione w materiałach szkoleniowych . Uczestnicy zostali zapoznani z mapą funkcjonowania przepisów o pomocy psychologiczno — pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2010 , z najnowszymi przepisami dotyczącymi oceniania w okresie przejściowym oraz w sprawie organizacji roku szkolnego. Przestawiono najnowsze przepisy regulujące zasady bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej. Rada Pedagogiczna zapoznała się z przykładowymi narzędziami wykorzystywanymi w ewaluacji: wywiadami grupowymi, ankietami dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

  Koordynator WDN mgr Józefa Łuciów


  Dnia 24 lutego 2012 r. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat postępowania z nieletnimi dopuszczającymi się stosowania przemocy wobec innych zarówno rówieśników jak i dorosłych , a w szczególności urzędników państwowych jakimi są nauczyciele i wychowawcy. Prowadzącym spotkanie był zastępca Naczelnika Policji p. Leszek Kois . Program Zero tolerancji dla przemocy w szkole to rządowy projekt , którego celem miało być "ukrócenie przemocy i agresji oraz poprawa bezpieczeństwa w polskich szkołach i placówkach edukacyjnych".” Programem tym objętych jest wiele szkół w naszym regionie. Program ten zakłada zgłaszanie na Policję wszystkiego, co jest przestępstwem, wykroczeniem, zdarzeniem, wulgaryzmem jako brak zgody ze strony państwa na szerzące się zło, podjęcie działań w celu bezwzględnego ścigania dealerów narkotyków, podjęcie działań zmierzających do ścigania przestępstw stręczycielstwa i sutenerstwa, organizacja dzieciom i młodzieży czasu wolnego,

  Na spotkaniu zostały przedstawione przepisy prawa dotyczące postępowania z nieletnimi. Prowadzący szkolenie Policjant przypominał, iż najskuteczniejsze są : prewencja i radykalne metody, niezbędne jest prowadzenie skrupulatnych notatek ze zdarzeń.

  Zostały przypomniane procedury postępowania w razie przestępstwa, wykroczenia czy zdarzenia oraz postępowanie w przypadku osoby chorej psychicznej, procedury zgłaszania przypadków, zdarzeń lub tylko chociaż podejrzeń sytuacji agresji.

  Prowadzący zaproponował spotkania z młodzieżą na temat konsekwencji nieodpowiednich zachowań zarówno grupowe jak i indywidualne. Zapewniał, że nauczyciele mogą zawsze liczyć na natychmiastową pomoc i interwencję. Zostały też przypomniane zasady postępowania w przypadku używania telefonów komórkowych w szkole, handlu przedmiotami, wyłudzania, zastraszania i in.

  Koordynator WDN
  mgr Józefa Łuciów


  Dnia 1 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie robocze zespołu nauczycieli uczących w szkole zawodowej przy SOSW w Grodkowie Tematem spotkania były zmiany w prawie oświatowym , a co za tym idzie nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych , którą objęte będą uczniowie na IV etapie edukacyjnym. Od 1 września 2012 szkoły ponadgimnazjalne będą realizowały nowe podstawy programowe, które podzielą zawody na kwalifikacje. Po zrealizowaniu określonego modułu dotyczącego kwalifikacji szkoła zgłasza do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potrzebę przeprowadzenia egzaminu z tej określonej kwalifikacji.

  Reforma programowa wprowadza korelację kształcenia ogólnego z kształceniem zawodowym.

  Dlatego też nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i podstawy programowe kształcenia w zawodach mają się wzajemnie uzupełniać w dążeniu do celu, jakim jest zapewnienie absolwentom możliwości funkcjonowania na rynku pracy.

  EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE - Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego uległa zmianie

  W zawodach zostaną wyodrębnione i nazwane kwalifikacje, które będą potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych

  Egzamin zawodowy

  Nauczyciele otrzymali materiały dydaktyczne oraz zostali podzieleni na zespoły zadaniowe, aby skutecznie przygotować się na nadchodzące zmiany .

  Koordynator WDN mgr Józefa Łuciów


  Dnia 14.10.2011 r. odbyło się spotkanie w ramach WDN dotyczące ewaluacji wewnętrznej będącej skutecznym narzędziem podnoszenia jakości edukacji.

  Na szkoleniu zostały przedstawione przepisy prawa oświatowego dotyczące ewaluacji wewnętrznej ( Rozp. MEN z dn. 7 paźdz. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Uczestnicy zostali zaznajomieni z rodzajami ewaluacji oraz poziomem spełniania przez placówkę poszczególnych wymagań w obszarach. Przypomniano wymagania wobec placówek i omówiono wymagania ewaluowane w r. szk. 2011/2012. Przedstawiono informacje na temat przygotowania szkoły do ewaluacji wewnętrznej –(9 kroków) .

  Rada Pedagogiczna została zapoznana z procedurami przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej ( etapami działania oraz zakresem podejmowanych czynności) oraz z projektem ewaluacji wewnętrznej w r. szk. 2011/2012 dotyczącym wdrożenia nowej podstawy programowej w kl. III szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum. Zapoznano uczestników również z projektem ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego w obszarach zgodności z przepisami prawa , współpracy z rodzicami, respektowania norm społecznych, tradycji i obrzędowości placówki.

  Przedstawiono harmonogram działań oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania.

  Podkreślono rolę całej kadry pedagogicznej w poprawnie przeprowadzoną w placówce ewaluację.

  Koordynator WDN mgr Józefa Łuciów


  Dn. 07.10.2011 r. odbyło się szkolenie w ramach WDN..

  Tematem szkolenia było poznanie różnorodnych technik plastycznych opartych na wykorzystaniu darów natury do rozwijania kreatywności plastycznej dzieci. W warsztatach wzięli udział nauczyciele prowadzący zajęcia plastyczne. Podczas zajęć wykorzystywane zostały różnorodne techniki plastyczne rozwijające zarówno twórcze myślenie jak i zdolności plastyczne dzieci np. rysunki, technikę kolarzu, rękodzieła artystycznego, lepienie w masach plastycznych, wykorzystywanie do prac plastycznych różnych darów natury.  Prowadzenie takich zajęć ma na celu uwrażliwić dzieci na walory estetyczne otaczającego nas świata, usprawnić warsztat manualny dziecka, rozwijając małą motorykę, czyli drobne mięśnie dłoni oraz koordynacje wzrokowo - ruchową. Pozwalają dzieciom odkryć jak wiele radości i satysfakcji daje tworzenie.  mgr Józefa Łuciów


  15 kwietnia 2011 r. odbył się WDN na temat: „Każde dziecko jest zdolne, czyli teoria inteligencji wielorakich”. Zajęcie prowadziła p. Beata Sikorska – Żyrek, p. M. Wojdak.

  Zajęcia były podzielone na dwie części: pierwsza – teoretyczna- w tej części został wyjaśniony temat, uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jakiego rodzaju inteligencje są wyróżnione, jak je zdefiniować u poszczególnych uczniów i jak je rozwijać. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał test do wyplenienia, dzięki któremu mógł dowiedzieć się o swoich inteligencjach.

  Druga część – praktyczna polegała na pracy w kilkuosobowych grupach na temat świąt wielkanocnych z rozwijaniem różnych rodzajów inteligencji:

  Każda grupa na zakończenie przedstawiła swoje pomysły na forum. Szkolenie można zaliczyć do bardzo wysoko ocenionych.

  Sprawozdanie sporządziła : mgr Agnieszka Fujarczuk


  11.03.2011 r. nauczyciele i wychowawcy szczególnie zainteresowani twórczością plastyczną i rękodziełami wzięli udział w szkoleniu na temat nowej techniki plastycznej zwanej „papierową wikliną”.


  Papierowa wiklina to technika, dzięki której ze zwykłych, codziennych gazet, stworzyć można eleganckie i efektowne koszyki, łudząco podobne do tradycyjnych wiklinowych. Przy odrobinie cierpliwości możemy stworzyć tanie przedmioty dekoracyjne, służące do przechowywania drobiazgów, układania kompozycji, tworzenia stroików świątecznych i na różne inne okazje. Koszyki z papieru to także świetny pomysł na prezent i na pewno okazja do pozbycia się stosów zalegających w domu gazet!

  Najogólniej mówiąc, technika wyplatania koszyków, polega na zwijaniu gazetowych pasków w miarę cienkie rurki, które potem odpowiednio się ze sobą splata. Gotowe plecionki można malować farbami akrylowymi, ale jeżeli zależy nam, aby nasz koszyk wyglądał jak naturalna wiklina, powinniśmy pomalować go bejcą do drewna. Dzięki dość bogatej gamie kolorystycznej bejcy, możemy nadawać koszykom przeróżne odcienie. Kilkukrotne malowanie sprawia, że druk gazetowy staje się prawie niewidoczny. Aby zabezpieczyć koszyk przed zniszczeniem, a jednocześnie usztywnić go, po wyschnięciu pokrywamy go bezbarwnym lakierem. W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, wybieramy lakier bezbarwny lub matowy. Ten ostatni sprawi, ze koszyk będzie wyglądał bardziej naturalnie.
  Wbrew pozorom koszyki te, mimo że wyplecione z gazet, są dość trwałe. A więc do dzieła!

  Koordynator WDN
  mgr Józefa Łuciów


  Innowacje pedagogiczne, eksperymenty.

  Na szkolenie Rady Pdagogicznej w dniu 31.01.2011r. przybyło 30 nauczycieli wychowawców naszej placówki.

  31 stycznia 2011 r. odbyło się szkolenie na temat innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Zajęcie prowadziła p. B. Woś – Radziej z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.

  Podczas szkolenia przedstawione zostały informacje dotyczące rozporządzeń i przepisów n.t. prowadzenia działalności innowacyjnej, kryteria procedur zgłaszania innowacji do kuratorium. Prowadząca przybliżyła nam pojęcie innowacja, przedstawiła kryteria innowacyjności oraz przekazała informacje n.t. metod wykorzystywanych podczas innowacji. Spotkanie podsumowało zajęcie warsztatowe: - praca w grupach – przygotowanie innowacji oraz przygotowanie karty wdrożenia innowacji.

  Koordynator WDN
  mgr Józefa Łuciów


  Dn. 8 grudnia 2010r. odbyło się szkolenie warsztatowe z zakresu budowania arkusza hospitacji diagnozującej. Wzięło w nim udział 20 członków Rady Pedagogicznej. Przeprowadzone zostało w formie miniwykładu z pomocą prezentacji multimedialnej oraz pracy w grupach.
  Prowadzącym / trenerem był specjalista firmy szkoleniowej p. Antoni Pawlik.

  Uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności związane z przygotowaniem siebie i uczniów do hospitacji diagnozującej, w szczególności budowania arkusza hospitacji. Pogłębili wiedzę na temat teorii hospitacji; usystematyzowali wiedzę na temat obserwacji i jej roli w nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez dyrektora placówki. Hospitacja została przedstawiona jako proces, oceniono jej rolę, walory i uwarunkowania. Etapy przygotowania hospitacji diagnozującej to planowanie, realizacja, podsumowanie. Przygotowanie hospitacji diagnozującej wymaga sporo pracy i przygotowań

  Efektem spotkania było wspólne skonstruowanie arkusza jako narzędzia hospitacji diagnozującej.

  Koordynator WDN
  mgr Józefa Łuciów


  3 grudnia 2010 roku odbyły się warsztaty plastyczne pt.„Kiermasz pomysłów bożonarodzeniowych – filcowanie na sucho” .

  Filcowanie na sucho polega na nakłuwaniu wełny igłami; haczyki na ostrzach igieł splątują ze sobą włókna wełny podczas nakłuwania i przesuwania igły w górę i w dół; po chwili cierpliwego nakłuwania wełna jest już wstępnie sfilcowana.  Igły do filcowania to stalowe szpikulce które na zaostrzonych końcach posiadają zadziory, które umożliwiają mieszanie się wełny. Są trzy grubości owych igieł, a poza tym różnią się one wielkością wspominanych wcześniej zadziorów. Te cechy są bardzo przydatne podczas filcowania, gdyż umożliwiają skuteczne wymieszanie wełny czyli jej filcowanie.

  Wykorzystaliśmy: :

  • wełnę czesankową do filcowania w różnych kolorach
  • igły do filcowania
  • matę – gąbkę do filcowania na sucho
  • formy styropianowe

  Bombki choinkowe wykonaliśmy wykorzystując formy ze styropianu. Gotowe kształtki można kupić w sklepach plastycznych, na to kładzie sie wełnę i igiełkami "wbija" w styropian. Świetna zabawa.

  Koordynator WDN
  mgr Józefa Łuciów


  Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w szkole.

  W tak ogromnym zbiorowisku jakim jest szkoła, nietrudno o wypadek. Są też uczniowie chorzy na epilepsję lub inne choroby wymagające szybkiej pomocy przedmedycznej. Media donoszą też, iż niebezpieczne bywają przypadki zażycia przez dzieci tzw. „dopalaczy”.  Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi powinien pamiętać, że pierwsza pomoc to jedynie doraźna, czasowa pomoc zanim dotrze fachowa i wykwalifikowana siła medyczna. Należy pamiętać, że dla poszkodowanego dziecka istotne jest, aby zapewnić mu komfort psychiczny, mieć z nim ciagły kontakt słowny, być przy nim, aż opiekę przejmie fachowa służba medyczna.

  Szkolenia odbyły się 25.10,2010 r, 19..10.2010r., 10.11.2010r. w kilkunastoosobowych grupach. Prowadzącymi byli ratownicy medyczni: p. Aureliusz Głębocki oraz p. Marcin Szostak.

  Spotkania przebiegały w miłej atmosferze. Uczestnicy ćwiczyli umiejętność sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca, zapoznali się ze standardami postępowania w resuscytacji, przy zasłabnięciach, krwotokach, zranieniach, złamaniach, urazach różnych części ciała, ukąszeniach poparzeniach, zatruciach i in.

  Oto kilka najważniejszych dla nas informacji:

  Postępuj tak:

  • Zachowaj spokój!
  • Upewnij się, że chory jest w bezpiecznym miejscu!
  • Ułóż pacjenta na boku, z twarzą skierowaną lekko ku podłożu!
  • Zabezpiecz chorego przed możliwością urazu: zdejmij mu okulary, usuń z ust ciała obce, podłóż mu coś miękkiego pod głowę!
  • Pozostań z chorym do odzyskania pełnej świadomości!

  Tego absolutnie nie rób:

  • Nie wkładaj choremu czegokolwiek między zęby!
  • Nie podnoś chorego!
  • Nie krępuj ruchów chorego!
  • Nie cuć, nie uderzaj po twarzy i nie polewaj wodą!
  • Nie ingeruj agresywnie w zachowanie chorego w czasie, gdy jest on jeszcze zdezorientowany.

  DOPALACZE

  Są tak samo niebezpieczne jak narkotyki. A są przecież legalnie dostępne! Co gorsze, zatrucia dopalaczami są bardzo trudne w leczeniu, gdyż - w przeciwieństwie do narkotyków - nie ma testów wykrywających ich obecność w organizmie. Zatem lekarze mogą leczyć takich pacjentów tylko objawowo, kierując się własną intuicją. Są też już w naszym kraju pierwsze ofiary śmiertelne dopalaczy!

  Jak rozpoznać zatrucie dopalaczami? Nie jest to proste. Objawy są bardzo różne i mogą wskazywać też na zatrucie narkotykami, lekami itp. Czasami jest to agresja połączona z drgawkami, grymasami twarzy, wiciem się po podłodze. W innym przypadku może to być zupełne otępienie i brak kontaktu z pacjentem.

  Zadbajmy o rozwijanie zainteresowań naszych dzieci, postarajmy się zapełnić im czas, zachęćmy do uprawiania sportu, tańca itp.I rozmawiajmy, tłumaczmy, uświadamiajmy i jeszcze raz rozmawiajmy z naszymi dziećmi...

  Koordynator WDN
  mgr Józefa Łuciów


  Dn. 13.09.2010 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym szkolenie w ramach WDN. Tematyką tego spotkania był awans zawodowy nauczyciela. Udział w nim wzięło 23 nauczycieli i wychowawców pracujących w naszej placówce. Szkolenie prowadziła pani ekspert mgr Grażyna Jurowicz z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.Prowadząca przedstawiła akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela . Kolejno zostały omówione przepisy Ustawy Karta Nauczyciela ze zwróceniem uwagi na umiejętne czytanie i interpretowanie przepisów prawa. Przypomniane zostały terminy dotyczące procedury rozpoczęcia stażu, składania dokumentacji oraz omówiono wymagania na poszczególne stopnie awansu. Tematy wzbudzające największe zainteresowanie to: procedury awansu, dokumentacja awansu, analiza dorobku zawodowego nauczyciela przez komisję kwalifikacyjną , egzamin, dokonanie prezentacji dorobku zawodowego.  Uczestnicy szkolenia uzyskali odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań, skorzystali z indywidualnych porad i konsultacji, wyjaśnili nieścisłości i niejasności w interpretacji przepisów.

  Koordynator WDN
  mgr Józefa Łuciów


  Dnia 26.04.2010 odbyło się szkolenie dla nauczycieli oraz wychowawców naszej Placówki nt.:"Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komputerowej. Internet w dydaktyce." Zajęcia prowadził p. Adam Zagórski

  Koordynator WDN
  mgr Józefa Łuciów


  Dnia 13.03.2010 r. po raz kolejny odbyły się warsztaty arteterapeutyczne tak bardzo przez uczestników – nauczycieli naszej placówki – zachwalane i wysoko oceniane. Tym razem tematem spotkania były „Ozdoby i zabawy wielkanocne” - zajęcia muzyczno – ruchowo – plastyczne.  Po raz kolejny prowadząca p. Krystyna Proć przygotowała i przedstawiła ciekawe zabawy integracyjne, zabawy słowno – muzyczno – ruchowe, zabawy wielozadaniowe, relaksacyjne, a także ciekawe prace plastyczne.

  Nauczyciele chętnie wcielili się w role uczniów, bawili się i twórczo pracowali -co widać na załączonych zdjęciach . Poniżej również najciekawsze ozdoby i kartki świąteczne.  Koordynator WDN
  mgr Józefa Łuciów


  Dn.28.11.2009 r. w ramach WDN odbyły się warsztaty arteterapeutyczne pt. „Dekoracje bożonarodzeniowe – zabawy plastyczno–muzyczno-ruchowo–teatralne”.  Szkolenie zostało przygotowane przez p. Krystynę Proć, której sposób prowadzenia, komunikatywność oraz skuteczność metod prowadzenia warsztatu zostały bardzo wysoko ocenione.  Zajęcia rozpoczęły się propozycjami zabaw integracyjnych i rozluźniających, następnie uczestnicy wspólnie bawiąc się poznali wiele ciekawych zabaw plastyczno-ruchowo-teatralnych: zabawy rozwijające pamięć, zabawy naśladowcze przy muzyce, układy taneczne do świątecznych melodii, nowe pastorałki oraz propozycje świątecznych dekoracji. Oto najciekawsze kartki bożonarodzeniowe oraz fotki ze wspólnej pracy i zabawy:

  Koordynator WDN
  mgr Józefa Łuciów


  Dn. 08.09.2009r. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia oraz przygotowania programów nauczania zgodnie z nową podstawa programową. Prowadzącą p. Joanna Sikora - psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrocławiu oraz nauczyciel czynny Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wrocławiu rozpoczęła od przedstawienia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30.04.2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, oraz przepisów dotyczących zmian wchodzących do szkół od 01.09.2009 r.

  Przedstawiony zakres tematyki:

  • na czym polegają specjalne potrzeby edukacyjne najczęściej spotykane wśród uczniów
  • zaburzenia i odchylenia rozwojowe u dzieci i młodzieży
  • specyficzne trudności w uczeniu się
  • na czym w praktyce polega dostosowanie wymagań edukacyjnych
  • jak unikać problemów wychowawczych w pracy z uczniami o niższym intelekcie, jak motywować do pracy i wysiłku
  • przedstawienie planów wynikowych zgodnych z nową podstawą programową
  • jak dostosować program nauczania do pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

  Koordynator WDN
  mgr Józefa Łuciów


  Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli jako zorganizowana i zaplanowana forma działalności pracowników pedagogicznych naszego Ośrodka działa w Internacie, w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej , Publicznym Gimnazjum Specjalnym oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej i Szkole Przysposabiającej do Pracy. Jego istotą jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale Ośrodka jako całości. Dlatego, na początku każdego roku szkolnego pierwszoplanową sprawą jest określenie na podstawie potrzeb szkoły, jaką wiedzę i umiejętności, powinni opanować nauczyciele (temu służyła przeprowadzona ankieta) oraz w jaki sposób później je wykorzystać w celu wprowadzania pożądanych zmian w placówce.

  Zaplanowano w ramach działalności WDN'u następujące zadania:

  1. praca nad rozwiązywaniem bieżących problemów szkoły,
  2. zajęcia warsztatowe (wykłady) prowadzone przez nauczycieli naszej placówki oraz gości zaproszonych z ośrodków metodycznych,
  3. udział w różnych zewnętrznych formach dokształcania (zgodnie z potrzebami szkoły)
  4. systematyczna współpraca z Centrum Szkoleniowym „KLANZA” w Łodzi.

  Nad prawidłowym przebiegiem WDN'u czuwa szkolny koordynator powoływany przez Radę Pedagogiczną ( funkcję tę pełni obecnie mgr Józefa Łuciów)

  W bieżącym roku szkolnym na terenie naszego Ośrodka we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Opolu odbyły się :

  1. Warsztaty szkoleniowe „Szkoła i nauczyciel wobec agresji i innych nieodpowiednich zachowań - prowadzący: mgr Barbara Łagoda.
  2. „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym” - prowadzący: mgr Maria Zamirska.

  Nauczyciele naszej placówki również biorą udział w kursach i warsztatach organizowanych przez różne instytucje szkoleniowe. Podnosząc w ten sposób swoje kwalifikacje i przez to wpływając na podniesienie jakości pracy szkoły.

  Działania Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli dało szereg korzyści zarówno dla poszczególnych pracowników jak i Ośrodka jako całości:

  • pozwala zintegrować nauczycieli wokół wspólnych wartości i razem realizować wyznaczone cele,
  • rozwiązywać własne problemy i brać odpowiedzialności za działalność placówki,
  • wzmacniać i ułatwiać współdziałanie, dialog, wymianę myśli, wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek,
  • wskazać liczne mocne strony pojedynczych osób i całych zespołów, wyzwalając istniejący w szkole i internacie potencjał ludzki,
  • Przenosić punkt ciężkości z indywidualnego na zespołowe uczenie się,

  Koordynator WDN mgr Józefa Łuciów


  W dniach 03 – 04 kwietnia 2009 r. odbyło się w SOSW w Grodkowie (w wymiarze 20 godzin dydaktycznych) Szkolenie Rady Pedagogicznej - zajęcia warsztatowe, „ Wio koniku ,ruszaj z nami – łatwe tańce z piosenkami” -nowe aranżacje piosenek znanych i popularnych.

  Prowadzący zajęcia: mgr Małgorzata Wojtkowiak z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA koło w Tychach.  Warsztaty zrealizowano w następujących blokach tematycznych:

  • Budowanie dobrych relacji w grupie przy pomocy wstępnych metod integracyjnych.
  • Nauka 14 tańców i piosenek integracyjnych.
  • Metodyka wprowadzania tańców i piosenek w pracy z dziećmi.
  • Proste techniki plastyczne w pracy z grupą.
  • Relaksacja, jako ważny element pracy z dziećmi.
  • Zabawy i tańce z wykorzystaniem prostych rekwizytów.
  • Działania muzyczno – ruchowe ćwiczące umiejętność współpracy w grupie.

  W warsztatach wzięli udział również nauczyciele pracujący w różnych placówkach na terenie gminy Grodków.


  Dnia 12 marca 2009r. odbyło się spotkanie w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, którego tematem było: Uczniowie podejrzani o niedostosowanie społeczne. Prowadzący: Adam Zagórski, Jolanta Ilukowicz

  Dnia 3 marca 2009r. odbyło się spotkanie w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, którego tematem było: Zmiany w prawie oświtowym. Prowadzący: p. Andrzej Migacz WOM Opole
  Dnia 15 października 2008r. odbyło się spotkanie w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, którego tematem było: Szkoła i nauczyciel wobec agresji i innych nieodpowiednich zachowań. Prowadzący: p. Barbara Łagoda

  Zajęcia miały formę warsztatową. Nauczyciele wspólnie ustalili listę zachowań, które są uważane za agresywne, oraz sami wypracowali przyczyny agresywnych zachowań ( na podstawie pytań: co czuje i myśli ofiara, co czują i myślą świadkowie, co czuje nauczyciel, gdy uczeń zachowuje się agresywnie).  Wspólnie wyciągnięte wnioski to:
 1. w szkole powinny być ustalenia zadośćuczynienia krzywdy, negocjacje i mediacje,
 2. uczeń powinien mieć szansę na odkupienie, odpracowanie winy i przeprosiny.
 3. powinniśmy zadbać o to żeby zaprotestować czynionemu złu!
 4. emocje nauczyciela powodują emocje ucznia
 5. wyjaśniać a nie usprawiedliwiać zachowanie agresywne ucznia.

Po kilkugodzinnych rozważaniach uczestnicy warsztatów wypracowali sposoby na zredukowania agresji .Myśli, które pomagają zredukować złość:

• Nie jestem celem
• To nie jest przeciwko mnie
• Tak naprawdę nie chce (nie może ) mnie obrazić
• Jeśli zacznę walczyć to stracę
• Na czym mi zależy?
• Czy warto, czy to jest bardzo ważne?
• To ważna sprawa, warto zachować spokój
• On ma jakiś kłopot, potrzebę
• Nie mówi tego poważnie, szkoda mi go
• Nikt nie nauczył go inaczej
• Pokażę mu, jak można się zachować
• Uspokój się to przypadek

Motto zajęć: „To, co czujemy i robimy w danej sytuacji zależy w dużym stopniu od tego, co sobie o niej pomyślimy”.

Koordynator WDN mgr Józefa Łuciów
Dnia 14 listopada 2007r. odbyło się spotkanie w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, którego tematem był: Awans Zawodowy Nauczycieli.
Prowadzący:p.A.Gadzińska, p.A.Szulc, p.M.Urbańska, p.A.Wyszyńska,p.A.Zagórski, zaprezentowali zainteresowanym najważniejsze aspekty procesu doskonalenia nauczyciela:analizując poszczególne stopnie awansu zawodowego:nauczyciel stażysta-nauczyciel kontraktowy, nauczyciel kontraktowy-nauczyciel mianowany, nauczyciel mianowany-nauczyciel dyplomowany oraz zwiazane ze zdobywaniem tych stopni, wymogi merytoryczne i procedury prawne.
Zostały przedstawione i omówione również najważniejsze dokumenty związane z zagadnieniem awansu zawodowego. prowadzący starali się pokazać i ukierunkować, gdzie szukać informacji i publikacji rozszerzających i systematyzujących przedstawiane zagadnienie.
Każdy z uczestników otrzymał pakiet materiałów pomocniczych, który zawierał podstawowe informacje.<